Det byggs bostadsrätter

Åren 2006-2008 har det byggts 131 bostadsrätter på platsen av ett lokalt byggföretag. Området omfattar totalt 17 bostadshus med en bostadsyta om ca 10 800 kvadratmeter. Lägenheterna är fördelade i 5 kvartersliknande grupper med 15-25 lägenheter i varje kvarter där skogsbacken i väster bebyggs med lägre byggnader, radhus med terrass på taket. Byggnaderna inom kvarteren uppfördes i två eller tre våningar ibland med suterrängvåning och med inredd vind som tillval för hörnlägenheterna.

Byggnationen började längst ut och arbetade sig inåt, förutom för den tekniska byggnaden som ligger vid gamla brandstationen och bland annat innehåller värmecentralen. När dessa lägenheter har fyllts med människor kommer befolkningen i Älmsta, som idag är ungefär 900 personer, att öka med omkring en fjärdedel.

Parkeringsbehovet är planerat till 1,2 bilar per lägenhet. Gästparkeringar för restaurang samt gästhamn finns vid restaurangen och utmed kanalen. Utöver dessa parkeringsplatser planeras även garage och carports i området samt en större underjordisk parkering som rymmer 40 bilar under det sydligaste kvarteret invid teknikbyggnaden. Ny elinstallation görs för hela planområdet och för uppvärmning används vattenburen värme från egen värmecentral. Distributionen inom området sker via kulvert. Kommunal sophantering med möjlighet till källsortering kommer att finnas i området.

Samtliga köpare av bostadsrätt får tillgång till egen båtplats i området och det kommer även at byggas en marina. Vid Karlsviken på Väddö (ca 2 km norr om Älmsta) kommer det att anläggas en marina. Denna marina kommer att har 200-300 båtplatser i sjön samt vinteruppläggningsplatser som kan utnyttjas av bostadsrättsinnehavarna.

Alla lägenheter/parhus har sjöutsikt med mindre än 100 meter till vattnet. Totala projektkostnaden är beräknad att uppgå till drygt 250 miljoner kronor.

Bostadsrättsföreningen
Nu under byggnationen så har byggherren skapat en bostadsrättsförening med en interimstyrelse. Naturligtvis har man kallat denna bostadsrättsförening vid samma namn som det företag som utför byggnationen. Om det namnet kommer att bestå får väl framtiden utvisa, men min personliga åsikt är att det vore väldigt tråkigt om vi förlorar den genuina och äkta namnet Rumpudden, som udden alltid har varit känd under. Bostadsrättsföreningen har förövrigt en webbsida som kan vara värd att besöka.

Rundtur
Bryggor och kajer anläggs utmed hela stranden runt halvön som promenadväg, på den östra stranden som gårdsgata. Vägen till området från väg 283 heter Sågvägen (numera är gatunamnet Elmsta udde) och förvaltades av Älmsta vägförening. Först på denna väg ligger till vänster Älmsta Aluminiumbåtar, inhysta i det gamla mejeriet. Strax därefter ligger den gamla brandstationen som tidigare har aviserats som träningslokal. Om jag förstår det hela rätt så är detta ännu en öppen fråga. Gångstråket passerar vidare ner mot sydvästra stranden av Svinviken med en park och konstgjord damm. Förbi en småbåtshamn som ligger på västra stranden, gästhamnen och den föreslagna restaurangen på halvöns norra spets samt några sjöbodar för kioskverksamhet, hantverk och liknande på östra stranden. Slutligen förbi Älmsta brygga och upp mot den gamla brandstationen igen.